121314151718

3. Cơ cấu tổ chức

Ban chấp hành Công đoàn

Được đăng ngày:2/12/2014 11:07:38 PM viết bởi:admin

- Chủ tịch CĐCS: Lê Thị Minh Nghi
- Chuyên môn: ĐHSP GDCD
- ĐT: 0935977009
- Địa chỉ mail:
minhnghi.thpttonducthang@ninhthuan.edu.vn
- Lĩnh vực phụ trách: (đang cập nhật)
    +

 

 - Phó Chủ tịch CĐCS: Ninh Chế Hồng Nhân
- Chuyên môn: ĐHSP Toán
- ĐT: 0939278093
- Địa chỉ mail:
hongnhan.thpttonducthang@ninhthuan.edu.vn
- Lĩnh vực phụ trách: (đang cập nhật)
    +

 

- Ủy viên BCHCĐ: Đoàn Ngọc Sơn
- Chuyên môn: ĐHSP KTCN
- ĐT: 0919062369
- Địa chỉ mail:
ngocson.thpttonducthang@ninhthuan.edu.vn
- Lĩnh vực phụ trách: (đang cập nhật)
    +

 

 - Ủy viên BCHCĐ: Thái Thị Mỹ Thanh
- Chuyên môn: TC Dược sĩ
- ĐT: 0902963458
- Địa chỉ mail:
mythanh.thpttonducthang@ninhthuan.edu.vn
- Lĩnh vực phụ trách: (đang cập nhật)
    +

 

- Ủy viên BCHCĐ: Lê Thùy Như Quỳnh
- Chuyên môn: ĐHSP Hóa
- ĐT: 01682182103
- Địa chỉ mail:
nhuquynh.thpttonducthang@ninhthuan.edu.vn
- Lĩnh vực phụ trác: (đang cập nhật)
    +

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG NHIỆM KỲ 2012-2015

Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam được thông qua ngày 05 tháng 11 năm 2008 tại Đại hội đại biểu công đoàn toàn quốc lần thứ X và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam của Tổng LĐLĐ Việt Nam số: 703/HD-TLĐ;

Căn cứ nghị quyết Đại hội công đoàn cơ sở  Trường THPT Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2012-2015,

Nhằm tạo cơ sở cho việc thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2012-2015, Ban chấp hành công đoàn THPT Tôn Đức Thắng quyết định ban hành Qui chế làm việc của Ban chấp hành công đoàn như sau:


I. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

- Ban chấp hành công đoàn Trường hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

- Ban chấp hành Công đoàn trường tổ chức các ban nhằm tổ chức tốt các mặt hoạt động, các mảng công việc khác nhau. Mỗi ban có một trưởng ban và 1 phó trưởng ban là những người chịu trách nhiệm chính về mảng công việc của mình.

- Ban chấp hành công đoàn Trường hoạt động dựa trên chương trình công tác được xây dựng, thông qua hàng năm và toàn bộ nhiệm kỳ.

- Mọi Chương trình, Nghị quyết của ban chấp hành phải được chi bộ Đảng cộng sản Việt nam trường THPT Tôn Đức Thắng thông qua. Các hoạt động của công đoàn chịu sự lãnh đạo của Đảng

- Mọi chương trình hoạt động, văn bản liên quan đến tập thể người lao động phải được bàn bạc, thống nhất trong toàn bộ ban chấp hành. Quyết định cao nhất là quyết định theo đa số các thành viên ban chấp hành.


II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

- Ban chấp hành Công đoàn trường có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết của Công đoàn trường phù hợp với Nghị quyết của Chi bộ nhà trường.

- Tổ chức, động viên người lao động tham gia tích cực các hoạt động của Trường, đồng thời là người đại diện trong việc đảm bảo quyền lợi chính trị, kinh tế, văn hóa cho người lao động.

- Ban chấp hành Công đoàn trường có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thông tin, làm đầu mối liên lạc giữa các đoàn viên, người lao động với Hiệu trưởng Nhà trường: tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác do BCH để ra; đề xuất sự hỗ trợ từ chính quyền và chuẩn bị điều kiện cần thiết cho các kỳ họp, hội nghị của Công đoàn trường.

- Tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người lao động, đoàn viên để có đề xuất với Ban giám hiệu giải quyết đúng chế độ và các qui định theo qui chế hoạt động của trường.

- Đề xuất với Công đoàn cấp trên và với lãnh đạo nhà trường về các vấn đề quản lý, xây dựng, phát triển sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, giao ban, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch hằng năm.

- Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện đối với các Công đoàn Bộ phận.

- Quản lý và công khai tài chính công đoàn theo qui định.

- Phối hợp với Lãnh đạo nhà trường tổ chức tốt các Hội nghị công nhân viên chức hằng năm.

- Ban chấp hành công đoàn họp định kỳ mỗi quý 1 lần (trừ các cuộc họp đột xuất do chủ tịch công đoàn triệu tập).

- Các ủy viên BCH có nhiệm vụ theo dõi sát từng mảng công việc đã được phân công.

III. NHIỆM VỤ CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN CỦA CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch: Nguyễn Thị Minh Nghi

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Công đoàn Trường.

- Đại diện cho Ban chấp hành Công đoàn trường để đề xuất thảo luận với Ban Giám hiệu, chi bộ về những vấn đề liên quan đến quyền, trách nhiệm của Công đoàn Trường

- Tổ chức việc phân công, phân nhiệm và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của từng ủy viên.

- Phụ trách công tác đối ngoại.

- Xây dựng các loại Kế hoạch, báo cáo công tác hoạt động công đoàn định kỳ, đột xuất theo quy định của Công đoàn cấp trên, tổng hợp các ý kiến kiến nghị của đoàn viên.

- Giải quyết các thắc mắc kiến nghị của đoàn viên.

- Chủ tài khoản, quản lý vấn đề thu chi quỹ Công đoàn trường.

- Chỉ đạo các ban: Ủy ban kiểm tra, Ban thi đua – khen thưởng


Phó Chủ tịch: Ninh Chế Hồng Nhân

- Tham gia xây dựng quy chế phối hợp giữa BCH Công đoàn trường với Ban Giám hiệu và các loại quy chế nội bộ khác của Nhà trường

- Chỉ đạo các ban: Ban chuyên môn, Ban nữ công, Ban đời sống

- Giúp việc cho Chủ tịch và giải quyết công việc khi được Chủ tịch ủy quyền.

- Tham gia xây dựng các chương trình đảm bảo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Các ban

Các ban của Công đoàn trường, do trưởng ban phụ trách có trách nhiệm tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực của mình và chịu trách nhiệm về nội dung, cách thức hoạt động trước BCH công đoàn trường.


Ủy ban kiểm tra
Chịu trách nhiệm:

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện điều lệ Công đoàn.

- Kiểm tra thu chi tài chính.

- Giám sát thực hiện qui chế làm việc, luật lao động.

- Kết hợp với  Ban thanh tra nhân dân xác minh những vấn đề phát sinh có liên quan đến cá nhân và các công đoàn bộ phận.

Ban thi đua, tổ chức và chính sách
Chịu trách nhiệm:

- Xây dựng dự thảo kế hoạch thi đua, đề xuất tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

- Tham gia hội đồng xét khen thưởng-kỷ luật của trường.

- Hướng dẫn, theo dõi tổ chức các công đoàn bộ phận.

- Tập hợp tin về chính sách, chế độ của người lao động. Kết hợp với chính quyền giải quyết các vấn đề phát sinh trong việc thực hiện các chính sách đối với người lao động.

Ban chuyên môn
Chịu trách nhiệm:

- Động viên giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng những nguyện vọng của người lao động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.

- Tham gia tổ chức các phong trào thi đua giảng dạy và phục vụ, đặc biệt là các chương trình nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng giảng dạy.

Ban đời sống
Chịu trách nhiệm:

- Theo dõi, đề xuất những trường hợp đoàn viên, người lao động đang gặp khó khăn để Công đoàn trường và Hiệu trưởng xem xét giải quyết kịp thời.

- Theo dõi, tập hợp đề xuất, kiến nghị với nhà trường về việc thực hiện phúc lợi cho người lao động.

- Hàng năm, đề xuất kế hoạch phối hợp với chính quyền tổ chức tham quan, du lịch, nghỉ ngơi, dưỡng sức cho đoàn viên, người lao động.

- Theo dõi tình hình thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và các chế độ hiếu, hỷ theo qui định của nhà nước và nhà trường.

- Theo dõi, đề xuất việc tổ chức phổ biến công tác an toàn – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, giáo dục pháp luật…

- Tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa cho đoàn viên công đoàn.

Ban nữ công
Chịu trách nhiệm:

- Theo dõi và đề xuất các chế độ dành cho lao động nữ.

- Đề xuất tổ chức tuyên truyền, các buổi sinh hoạt về nội dung liên quan đến lao động nữ.

- Đại diện cho lao động nữ hoặc tham mưu với để có biện pháp giải quyết tốt các vấn đề liên quan trực tiếp đến lao động nữ và con em của lao động trong Nhà trường.

- Triển khai phong trào thi đua hàng năm do Hội liên hiệp phụ nữ các cấp và Nhà trường phát động.

- Đề xuất kịp thời chế độ khen thưởng cho nữ đoàn viên.

      Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký 

      Nơi nhận:                                                              T.M BAN CHẤP HÀNH CĐCS
      - CĐ Sở GD&ĐT (để b/c);                                                      CHỦ TỊCH
      - BTCB (để b/c);                                                                           (đã ký)
      - Lãnh đạo trường (đề p/h);
      - Các TTCĐ, TrB, lưu.                                                        Lê Thị Minh Nghi

File đính kèm: ~/Uploads/HinhAnh/Congdoan.jpg          



Gửi bình luận của bạn

Họ tên:  
Email:    
Nội dung:
 

Tấm gương tiêu biểu

  • Lê Thị Minh Nguyệt

    Lớp 11A5 - Giải khuyến khích cuộc thi tiếng Anh trên internet cấp tỉnh năm học 2015-2016 - Năm học: 2015-2016

  • Trần Thị Tuyết Mai

    Lớp 11A1 - Giải Ba cấp tỉnh và giải KK cấp quốc gia cuộc thi sáng tạo KHKT dành cho TTN năm học 2014-2015; đạt giải KK cuộc thi sáng tạo KHKT dành cho HS cấp tỉnh năm học 2015-2016. - Năm học: 2015-2016

  • Nguyễn Thị Thu Thủy (B)

    Lớp 12A4 - Giải Khuyến khích cuộc thi viết về tác hại của ma túy học đường cấp tỉnh năm học 2015-2016 - Năm học: 2015-2016

CỰU HỌC SINH

Nguyễn Thị Thanh Trà
Nguyễn Thị Thanh TràNiên khóa: 2008-2011Nghề nghiệp: Nhân viênĐịa chỉ: Hộ Diêm, Hộ Hải, Ninh HảiĐiện thoại: 0937845261

Huỳnh thị như yến
Huỳnh thị như yếnNiên khóa: 2011-2014Nghề nghiệp: Sinh viênĐịa chỉ: Ba tháp- Bắc Phong - Thuận Bắc - Ninh thuậnĐiện thoại: 0974868453

Hồ Đức Tram
Hồ Đức TramNiên khóa: 2012-2015Nghề nghiệp: Sinh viên đại học khoa học tự nhiên thành phố hồ chí minh - Kỹ thuật hạt nhânĐịa chỉ: Làng Đại HọcĐiện thoại: 01657548504

Trần An Linh Xuân
Trần An Linh XuânNiên khóa: 2010-2013Nghề nghiệp: Địa chỉ: Hộ Diêm - Hộ Hải - Ninh Hải - Ninh ThuậnĐiện thoại: 01685543627

Võ Vy Hạ
Võ Vy HạNiên khóa: 2009-2012Nghề nghiệp: sinh viênĐịa chỉ: Hòn Thiên- Tân Hải- Ninh Hải- Ninh ThuậnĐiện thoại: 0168 808 7261

Trần Lệ Tố Hân
Trần Lệ Tố HânNiên khóa: 2012-2015Nghề nghiệp: Sinh viênĐịa chỉ: Hòn Thiên, Tân Hải, Ninh Hải, Ninh ThuậnĐiện thoại: 01647279907

Lê Thị Minh Thùy
Lê Thị Minh ThùyNiên khóa: 2010-2013Nghề nghiệp: Sinh viênĐịa chỉ: Hòn Thiên_Tân Hải_Ninh Hải_Ninh ThuậnĐiện thoại: 01674908165

Nguyễn Thị Khắc Lam
Nguyễn Thị Khắc LamNiên khóa: 2013-2016Nghề nghiệp: Học sinhĐịa chỉ: Gò Thao-Tân Hải-Ninh Hải-Ninh ThuậnĐiện thoại: 01649828306

Phùng Thị Xuân Vũ
Phùng Thị Xuân VũNiên khóa: 2008-2011Nghề nghiệp: Nhân viênĐịa chỉ: Mỹ Nhơn- Bắc Phong- Thuận Bắc-Ninh ThuậnĐiện thoại: 01686820413

Nguyễn Dao Huỳnh Lynh
Nguyễn Dao Huỳnh LynhNiên khóa: 2010-2013Nghề nghiệp: sinh viênĐịa chỉ: Hộ Diêm- Hộ Hải-Ninh Hải-Ninh ThuậnĐiện thoại: 0985872429

Thân Nguyên Minh Anh
Thân Nguyên Minh AnhNiên khóa: 2010-2013Nghề nghiệp: sinh viênĐịa chỉ: An Xuân- Xuân Hải - Ninh Hải -Ninh ThuậnĐiện thoại: 01687104978

nguyễn nữ hồng ngọc
nguyễn nữ hồng ngọcNiên khóa: 2012-2015Nghề nghiệp: sinh viênĐịa chỉ: lương cách-hộ hải-ninh hải-ninh thuậnĐiện thoại: 01676602084

Huỳnh Thị Thanh Hằng
Huỳnh Thị Thanh HằngNiên khóa: 2008-2011Nghề nghiệp: Giáo viênĐịa chỉ: Đá Bắn - Hộ Hải - Ninh Hải - Ninh ThuậnĐiện thoại: 0947964077

Hồ Đức Tram
Hồ Đức TramNiên khóa: 2012-2015Nghề nghiệp: Sinh ViênĐịa chỉ: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp Hồ Chí MinhĐiện thoại: 01657548504

Hồ Đức Tram
Hồ Đức TramNiên khóa: 2012-2015Nghề nghiệp: Sinh ViênĐịa chỉ: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp Hồ Chí MinhĐiện thoại: 01657548504

ngô tuấn vũ
ngô tuấn vũNiên khóa: 2008-2011Nghề nghiệp: nhân viên văn phòngĐịa chỉ: thủy lợi tân hải ninh hảiĐiện thoại: 01689499177

Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Nguyễn Thị Thu NguyệtNiên khóa: 2008-2011Nghề nghiệp: dược sĩĐịa chỉ: Lương Cách - Hộ HảiĐiện thoại: 0973644537

Dương Thị Mỹ Phương
Dương Thị Mỹ PhươngNiên khóa: 2012-2015Nghề nghiệp: sinh viên ngôn ngữ anhĐịa chỉ: ba tháp bắc phong thuận bắc ninh thuậnĐiện thoại:

Huỳnh Thị Phúc
Huỳnh Thị PhúcNiên khóa: 2012-2015Nghề nghiệp: Sinh viên Tài chính doanh nghiệpĐịa chỉ: Thành Sơn Xuân Hải Ninh Hải Ninh ThuậnĐiện thoại: 01682830803

Thành Hu Sên
Thành Hu SênNiên khóa: 2010-2013Nghề nghiệp: Sinh viên Anh ngữĐịa chỉ: Phước Nhơn 1, Xuân Hải, Ninh Hải, Ninh ThuậnĐiện thoại: 0962887187

Video clip

QUẢNG CÁO

Phóng sự Cưới

Chụp ảnh ngoại cảnh

Thiết kế web Việt

TRANG TIN FACEBOOK